Nieuws

01-02-2024 – Herinnering 2024
De herinneringen voor 2024 zijn 01-02-2024 per e-mail verstuurd.
Nogmaals het verzoek aan iedereen … betaal a.u.b. op tijd !
Alleen zo kunnen we onze prijs laag houden.

08-01-2024 – Factuur 2024
De factuur voor 2024 is vandaag per e-mail verstuurd.
Betaal op tijd, alleen zo kunnen we onze prijs laag houden.

01-01-2024 – Beste Wensen
Wij wensen iedereen een Gezond en Golfrijk 2024.

20-12-2023 – Factuur 2024
De factuur voor 2024 wordt op 10 januari 2024 per e-mail verstuurd.

01-11-2022 – NGF Golfpas 2024
Wij hebben de gegevens van onze leden voor 2024 uitgewisseld met de NGF.
Begin januari ontvangen de bestaande leden van ons de factuur voor 2024 per e-mail.

01-10-2023 – Verhoging NGF bijdrage 2024
Helaas voert de softwareleverancier en de NGF ook voor 2024 weer een prijsverhoging door die wij aan jullie moeten doorbelasten.
De prijzen voor 2024 worden:
golfers tot 18 jaar euro 32,95
golfers vanaf 18 jaar euro 39,95

01-10-2023 – Overstappen
Mocht je willen overstappen naar de andere Stichting of opzeggen vergeet dat dan niet schriftelijk of per e-mail voor 1 november 2023 aan ons door te geven. Er gaat anders automatisch een nieuw registratiejaar in en ontvang je 8 januari de factuur 2024 per e-mail.

01-09-2023 – Opzegging voor 2024
Tot 1 november 2023 kun je opzeggen voor 2024. Zie onze Algemene Voorwaarden (onderaan op deze pagina).

22-05-2023 – NIEUW – Het Regelexamen via de app GOLF.NL
In het afgelopen jaar is de digitalisering van het golfregelexamen voorbereid en sinds 22 mei 2023 is het zover: het ‘Regelexamen 2.0’ is beschikbaar in de app GOLF.NL.
Zie de button Regelexamen voor meer informatie.

01-05-2023 – Aanmaningen
Helaas hebben wij heel veel werk aan het versturen van herinneringen en aanmaningen.
Betaal a.u.b. op tijd, dan hebben wij geen extra personeelskosten en kunnen wij het contributiebedrag laag houden.

01-10-2022 – Verhoging NGF bijdrage 2023
De NGF heeft iedere club / stichting opgezadeld met een forse prijsverhoging van euro 4,00 (excl. btw) per lid voor de NGF Golfpas 2023.
Alle clubs en stichtingen ontkomen er niet aan om dit door te belasten aan hun leden.
Ook wij ontkomen hier niet aan en zullen na 10 jaar voor het eerst een prijsverhoging moeten doorvoeren.

———————————————-
Coronavirus
Volg het laatste nieuws op :
website Rijksoverheid
website RIVM
website NGF
———————————————-
GOLF Magazines
GOLF Magazine Digitaal
———————————————-

01-03-2022 – Fysieke Golfpas
De NGF ontmoedigt het uitgeven van fysieke NGF golfpassen omdat plastic schadelijk is voor het milieu.
Gebruik a.u.b. de digitale golfpas en vraag als het echt niet anders kan een fysieke golfpas bij ons aan.

23-09-2021 – Contributiebedrag 2022
Volgend jaar gaat o.a. de NGF opnieuw de bijdrage per golfer verhogen. Wij hebben ook deze keer besloten om dit niet door te berekenen. We hanteren nog steeds dezelfde prijzen uit 2013 !

03-01-2021 – Wereld Handicap Systeem (WHS)
Vanaf 4 januari 2021 wordt de WHS-handicap ook getoond op de digitale NGF-pas.
De EGA Handicap is dan nog steeds leidend, maar alle qualifying scores die ingeleverd worden, worden meegenomen in de berekening van zowel de EGA- als de WHS-handicap.
Vanaf 1 maart wordt alleen nog de WHS-handicap getoond. Het is dus verstandig te wachten om te kijken wat de WHS-handicap in maart wordt.
Bij vragen over WHS :
NGF website
NGF FAQ
– als je na het lezen van de informatie nog steeds vragen hebt, kun je contact opnemen met de NGF via golf@ngf.nl.

24-01-2020 – Digitale Golfpas
Vanaf heden is je Digitale Golfpas na inloggen zichtbaar onder:
– “account details”
(rechtsboven op scherm, achter je naam);
– onder “Handicap” en “NGF-Details”.
En op je smartphone via de GOLF.NL app.

01-09-2019 – Nieuw Bankrekeningnummer
Wij hebben een nieuw rekeningnummer:
NL43 ABNA 0857 1804 44
Stichting Registratie Golf
.

01-01-2019 – Nieuwe golfregels 2019
Vandaag gaan de nieuwe golfregels in!
Kijk op de website van de NGF (www.ngf.nl) wat de wijzigingen zijn.

21-11-2018 – Golfbaan Naarderbos in Naarden failliet
Veel golfers van Golfbaan Naarderbos zijn bij ons lid. Daar wij los staan van Golfbaan Naarderbos loopt de registratie bij de NGF gewoon door en u hoeft zich daarover geen zorgen te maken.
Bent u nu elders lid en wilt u overstappen dan kunnen wij u een NGF lidmaatschap van euro 32,50 aanbieden.

21-05-2018 – Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Stichting Registratie Golf voldoet vanaf nu aan de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 ingaat.
* Algemene Voorwaarden * Privacyverklaring * AVG Verklaring *

15-05-2018 – NGF Tuchtreglement Seksuele Intimidatie
Sinds 2013 is het Tuchtreglement Seksuele Intimidatie (het ‘SI-Reglement’) aangenomen in de algemene ledenvergadering van de NGF.
De laatste update is hier te dowloaden.


*
* – * – * A L G E M E N E    V O O R W A A R D E N * – * – *
*


De Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
Iedereen met een geldig e-mailadres kan lid worden van de Stichting Registratie Golf, ook personen met een adres in het buitenland. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf ga ik minimaal aan voor een volledig kalenderjaar of voor de resterende periode van het kalenderjaar waarin ik mij als lid aanmeldt. Het lidmaatschap wordt na deze periode stilzwijgend verlengd en is derhalve voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf is persoonlijk en niet overdraagbaar. De Stichting Registratie Golf is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen de contributie jaarlijks, indien nodig, te verhogen. Tevens is de Stichting Registratie Golf gerechtigd om de geboden voordelen zonder opgaaf van redenen te wijzigen.

Artikel 2 Betaling
De jaarlijkse contributie dient te worden betaald nadat het inschrijfformulier is ingevuld en ondertekend. U kunt zich tevens online aanmelden op www.StichtingRegistratieGolf.nl. Dit bedrag dient voor het kalenderjaar of gedeelte van het kalenderjaar te worden betaald. Er vindt geen restitutie plaats. Bij verlenging van het lidmaatschap wordt de jaarcontributie in januari van ieder jaar geïncasseerd.

Artikel 3 Machtiging automatische incasso, betaling per bank of per kas
Het lid van de Stichting Registratie Golf kan via een machtiging de Stichting Registratie Golf machtigen om de verschuldigde jaarcontributie van zijn / haar bankrekeningnummer af te schrijven. Hij / zij verklaart zich akkoord met de bepalingen en voorschriften die door bankinstellingen dienaangaande zijn of worden gesteld en kennis te hebben genomen van de regeling voor incasso opdrachten en steeds voor voldoende saldo te zorgen op het moment waarop de voormelde rekening voor het opgegeven bedrag zal worden belast. Betaling per bankoverschrijving of betaling per kas bij de receptie van de aangesloten golfbanen is ook mogelijk.

Artikel 4 Opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap bij de Stichting Registratie Golf dient schriftelijk te worden gedaan met inachtneming van 2 maanden opzegtermijn. Een opzegging per email dient naar administratie@stichtingregistratiegolf.nl te worden gestuurd. Wanneer u na 1 november van dat jaar opzegt, bent u de jaarlijkse contributie voor het gehele kalenderjaar daarop verschuldigd. Beëindiging van het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf houdt tevens een beëindiging van uw NGF- / Handicapregistratie in. U bent zelf verantwoordelijk voor het overhevelen van uw NGF- / Handicapregistratie naar een andere instantie.

Artikel 5 Adreswijziging
Het lid van de Stichting Registratie Golf verplicht zich iedere adreswijziging (en wijziging van bankgegevens bij een automatisch incasso) binnen 7 dagen te melden aan de Stichting Registratie Golf.

Artikel 6 Opeisbaarheid
Het door het lid van de Stichting Registratie Golf verschuldigde bedrag is direct en zonder opzegging, ingebrekestelling of andere formaliteit volledig ineens opeisbaar indien:
1). Het lid van de Stichting Registratie Golf tenminste twee maanden achterstallig is in de betaling van de jaarlijkse contributie en / of na aanmaning nalatig blijft in de nakoming van zijn / haar verplichtingen.
2). Het lid van de Stichting Registratie Golf Nederland heeft verlaten, dan wel redelijkerwijs kan worden verondersteld dat hij / zij op korte termijn Nederland zal verlaten.

Artikel 7 Privacy
Stichting Registratie Golf gebruikt de gegevens van de speler om deze te informeren over producten en diensten en het lidmaatschap van de Stichting Registratie Golf. Het Stichting Registratie Golf lidmaatschap is enkel mogelijk met opgave van juiste gegevens inclusief e-mailadres. Gegevens van leden worden niet aan derden verstrekt.

Stichting Registratie Golf

www.StichtingRegistratieGolf.nl